Historien til Norsk Fjellmedisinsk Selskap

Norge er et fjellbevokst land med lange klatre- og friluftstradisjoner og fjellmedisin er definert som den medisinske diagnostikk og behandling som utøves i fjellet. Men fjellmedisin handler også i stor grad om forebygging av ulykker og skader gjennom kunnskap og utøvelse. Ferdsel i bratt lende er også et sentralt tema for å ivareta sikkerhet til helse- og redningspersonell.

Det er spesielt tre områder som er utfordrende innen fjellmedisin; omgivelser, utstyr og sykdomspanorama. Diagnostikk og behandling er mer komplekst og komplisert i fjellet. Mørke, kulde, vind, sikt, støy og begrenset kommunikasjonsmuligheter gjør at selv enkle tilstander er krevende å behandle. Ofte utøves fjellmedisin i omgivelser som gjør at den profesjonelle redningstjenesten vil bruke lang tid på bistand. I en fjellmedisinsk ramme vil alltid tilgjengelighet til utstyr være begrenset. Valg er utstyr og bruk av utstyr på fjellet er et av flere sentrale fagområder innen fjellmedisin.

I 1972 ble Fjellmedisinsk Forum startet for å samle de som jobbet med, og hadde interesse av, fjellmedisin. I 2002 ble organiseringen av det fjellmedisinske miljøet mer formalisert og Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) ble stiftet. I dag er NSF registrert i Brønnøysundregisteret som en interesseorganisasjon. NSF er organisert med et styre som ledes av styreleder og har årsmøte hvert år. I tillegg til styret er det faggrupper med ulike oppgaver.

Som medlem i NFS er du med å bidra til at organisasjonen får slagkraft og blir lagt merke til i media og det medisinske miljøet. NFS har som mål å arbeide med undervisning og forebygging av ulykker og skader i fjellet. Som medlem bidrar du til at NFS kan nå disse målene. 

Om du har interesse er det mange oppgaver innen kursutvikling, undervisning og fagutvikling som styret trenger hjelp til.